Luyện thi

THỜ MẪU LIỄU Ở PHỦ TÂY Hồ

Lâu nay người ta đã bàn nhiều tới việc dùng hương, vàng mã tràn lan trong nghi lễ và lễ hội, khiến xã hội khá bức xúc và không ít lần lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước hết hương hoa và vàng mã là một trong nhứng phương tiện mà theo quan niệm cổ truyền, nó giúp con người thông quan với trời

>Khóa luyện thi Violympic toán lớp 8:Xem tại đây

đất, thần linh để trời đất, thần linh thấu rõ nhủng lời cầu xin cứa họ, giúp họ giải thoát khồí các oan nghiệt, rủi ro trong đòi sống trần tục. ỏ một khía cạnh nào đó, vàng mã còn là một sản phẩm văn hoá-nghệ thuật, thể hiện tài năng, sự khéo léo của con người, nó trỏ thành một nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh lại vóia tạo ra công ãn việc làm nuôi sổng, thậm chi làm gìầu cho khá nhiều làng, nhiều gia đình ỏ nông thôn.

>>Xem thêm các chương trình luyện thi hay

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, so với xã hội trước kia, ngày nay, không rõ vì lý do gì, con ngưòi đã lạm dụng hương hoa, vàng mă một cách quá mức, khiến nó tủ một sản phẩm tín ngưỡng, văn hóa thành thứ phi văn hóa, ảnh hưỏng tới sức khoẻ, môi trưòng và tiêu tốn nhiều tiền bạc một cách khỏng càn thiết.

Có lẽ chúng ta không thể và không nên cấm đoán hưong hoa, vàng mã, mà chỉ nên hạn chế việc sủ dụng nó ỏ mức độ cho phép. Đó là việc của những người quản lý các cơ sỏ tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thực tế, chúng tôi thấy ỏ nhiều nơi đã làm khá tốt việc hạn chế này. Vói các di tích ó Phủ Dầy, nhủng người đang quản lý các đền phú củng cần nghiêm khắc hơn trong việc hạn chế sử dụng hưang hoa, vàng mả. Nhìn trên nhứng nét tổng quan, theo ý kiến của chúng tỏi, sau 10 năm khôi phục lễ hội Phủ Dầy, tuy còn không ít nhứng hạn chế trong khâu tổ chức, quản lý các di tích và lễ hộỉ, nhung về co bản chúng ta đã khồi phục lại được một quần thể di tích và lễ hội vói quy mồ lón, hoành tráng vói nhiều sắc thái văn hóa dộc đáo và lành mạnh, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn, làm gỉầu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 

THỜ MẪU LIỄU Ở PHỦ TÂY Hồ

  1. Truyền thuyết về công chúa Liễu Hạnh đàm đạo thơ văn với vân nhân ở Tây Hồ

Qua việc khảo cúu các nguồn rư liệu về Thánh Mầu Liễu Hạnh ỏ phần trên, chúng tôi có thể khẳng định rằng, cuộc hội ngộ nổi tiếng vãn thơ giOa Thánh Mâu và các vãn nhân ỏ Phủ Tây Hồ vào thế ký XVIII là sáng tạo vãn học độc đáo, đầu tiên và duy nhắt của nử sỹ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm trong Vân Cát Thần nữ. Bất cứ ai củng đều bất lục khi muốn lược kể lại cuộc gặp độc nhất vô nhị này, do vậy tổt nhất chúng ta trích ra đây đoạn tác phẩm của Đoàn Thị Điểm vè cuộc gặp gỡ giửa Liễu Hạnh công chứa vói nhà tho đương thò Phùng Khắc Khoan và các nho sinh họ Ngô, họ Lý.

… “K.hi ấy quan Thị ngự họ Phùng đi sứ Bắc quốc mới về, giứ việc Bộ Lại. Việc quan bận rộn, giấy tò chồng chất, suốt ngày không được lúc nào thư thái. Bỗng nhó đán nhứng nơi danh thắng mà khi đi sú đã đi qua như hồ Động Đình, hồ Hoàng Hạc, lầu Nhạc Dương, sông Xích Bích’ … trước kia phóng khoáng nhu thế nào, ngày nay phiền nhiễu như thế nào! Nhớ đến câu thơ của sầm Lâu Tủ:

Xoa lạp duyên hồ vinh bội ổn Tang ma hè dã tháng phong hồu

(Mặc áo xoi đội nón dạo chơi xung quanh hồ, vinh hiến deo ấn (cảnh ìàm quan)

Dâu gai mọc đầy ngoài đồng nội (cành điền viên) gẫm thú v/ ấy ỉại còn hơn dược phong hầu).

Ngẫm nghĩ câu thơ ấy liền nảy ra ý tưỏng tìm một cuộc nhàn du cho khuây khỏa tỉnh thần. Phùng liền đeo túi thơ mang bầu rượu cùng với hai người bạn thiếu niên là cứ nhân họ Ngô, Tú tài họ Lý đến Tây Hồ đi tản bộ. Hôm ắy gặp ngày đẩu hè, sắc trài sáng sda, ba người đi qua một dải vườn “thượng lâm”, trải nhiều nơi hoàng đình thủy tạ, gió mát thoảng đưa hương sen thơm nức, bỗng chốc đả đến bờ hồ Tây rồi. Lý bảo Phùng rằng: “Ngài học đẫu năm

 

xe, tài cao bảy thưđc, nay gặp lúc trời quang cảnh đẹp, lại không thi hứng sao?” Phùng liền ngâm rằng:

Danh lọi bồn ba nhát phiến tràn Tây Hồ thốn bộ hốt nhàn thân Bồng Lai phương trượng giai hư huyễn Thủy tín tiên phàm tống tại nhân

Dịch:

Danh ỉợi bon chen một cuộc đời Tây Hồ phóng bộ thảnh thơi chơi “Bồng Lai” “Phương Trượng” đểu hư huyễn Tiên, tục chẳng qua chỉ ỏ nguòi.

Ngô nối lời ngâm rằng:

Oónh nhiên phương thốn tục tràn vô Bao quát càn khồn nhát họa đồ Tè nguyệt quang phong tùy sổi lạc Mục trung hà xứ bàt Tây Hò

Dịch:

Trong ỉỏng quét sạch bụi trần nhơ Bao quát càn khôn một họa đồ Trăng sáng gió trong tùy hứng thú Đâu đâu chẳng phải chốn Táy Hồ?

Lý cũng ngâm rằng:

Hoa nghinh khách điếm liẻu nghinh thuyền Tân nhột Tây Hồ tộn túy miên Tỉnh khởi thi đàm kinh tứ tọa Thử thân ung thị trích thàn tiên.

Dịch:

Hoa chào điểm khách ỉiễu chào thuyền Suốt tháng Tây Hồ ngù ỉiên miên Tỉnh dậy bàn tho, kinh khắp chốn Thân này có lẽ tiểu thần tiên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *